Καλλιτέχνες που συμμετέχουν το 2016 / Artists participating in 2016

Τοποθεσίες των εργαστηρίων / Location of studios